2018-2019 оныг EBSCO Host цахим сангийн ашиглалтын судалгаа

2018 оны хавраас номын сангаас Онлайн сангийн хэрэглээ, ашиглалтыг өсгөх зорилгоор “онлайн мэдээллийн санг хэрхэн ашиглах ” талаар сургалтыг хийж байна. Одоогоор 160 оюутан, 25 магистрантур, 10 докторантур болон 10 гаран багш нар хамрагдаад байгаа бөгөөд  үүний үр дүнд онлайн сангийн хандалт ихэссэн. Бид цаашид EBSCO Discovery Service үйлчилгээг захиалан авахаар төлөвлөж байна. Ингэснээр өөрийн хэрэглэдэг коха программыг холбож өгснөөр улам үр дүнтэй болох юм. 2017-2018 оныг хичээлийн жилтэй харьцуулахад хандалт 50%-р нэмэгджээ.