2023 ОНД МУИС-ИЙН НОМЫН САНГИЙН САН ХӨМРӨГТ НЭМЭГДСЭН ШИНЭ НОМЫГ ЭМХЭТГЭН НОМЗҮЙН БҮТЭЭЛ БОЛГОН ГАРГАЛАА

Энэ удаагийн бүтээлд МУИС-ийн Номын сангийн 2023 онд бүрдүүлэлт хийгдсэн, шинээр сан хөмрөгтөө нэмсэн монгол, англи, орос болон бусад хэлээр хэвлэгдсэн 448 нэр төрлийн номыг хамруулан бүртгэн мэдээлэх, санамж өгөх зорилготойгоор, тодорхойломжийн аргыг ашиглан номзүйн бүрэн бичилтэд оруулан уншигчдын оюуны хэрэгцээнд зориулан нийтийн хүртээл болгож байна.

Уг номзүйн бүртгэл нь эрдэмтэн багш, судлаач, докторант, магистрант болон нийт уншигчдын судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажилд үнэ цэнэтэй гарын авлага болно гэдэгт итгэлтэй байна.🙂