Байгаль нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны салбаруудад сургалт, эрдэм шинжилгээ явуулахад шаардлагатай бүтээлээр уншигчдын эрэлт хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангах чанартай фондтой, уншигчдын бие даан суралцах, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх таатай орчинг бий болгоход чиглэсэн үйлчилгээ, сүүлийн үеийн техник технологи бүхий мэдээллийн төв байхад оршино.